جهت ایمنی بیشتر این محصول مجهز به سیستم قفل کودک می باشد.